Home Documentatii Legislatie Lege nr. 125 din 16/10/1996
Lege nr. 125 din 16/10/1996 Print
Sunday, 01 July 2007 23:41
Lege nr. 125 din 16/10/1996 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

 Art. I. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
 
    "Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizaţii de construire şi în lipsa documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate, pentru:

    a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleaşi funcţiuni şi a suprafeţei construite;
    b) lucrări de modificare sau de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene şi altele asemenea, fără modificarea traseului acestora;
    c) lucrări de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
    d) lucrări de cercetare şi prospectare a terenurilor - foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări;
    e) organizarea de tabere de corturi."

 
   2. Articolul 4 litera a) va avea următorul cuprins:
 
    "a) delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene, cu avizul primăriilor, pentru investiţiile care se aprobă de către Guvern; pentru lucrările publice, lăcaşurile de cult, construcţiile pentru industrie, comerţ, prestări servicii, social-culturale şi speciale, care se execută în extravilanul localităţilor, cu excepţia celor menţionate la lit. d)."
 
   3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
 
    "Art. 6. - Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexează, obligatoriu, documentaţia tehnică, formată din planul de amplasare a construcţiei, planuri din care să rezulte destinaţia, alcătuirea constructivă, funcţională şi înfăţişarea construcţiei, întocmite la o scară convenabilă de către un proiectant autorizat pentru lucrări de construcţii, persoană fizică sau juridică, precum şi dovada titlului solicitantului asupra terenului. Documentaţia tehnică trebuie verificată conform legii şi să conţină şi avizele legale necesare, pe funcţiuni, prezentate prin grija solicitantului. În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare completării acesteia. Documentaţia tehnică va fi semnată: a) de arhitect cu diploma recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectură, la lucrările de construcţii supraterane şi la cele subterane cu acces public; b) de inginer cu diploma recunoscută de statul român, pentru partea de inginerie la lucrările de construcţii. Prevederile alineatului precedent se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. Documentaţiile tehnice privind clădirile de locuinţe parter şi parter şi etaj care nu depăşesc suprafaţa desfăşurată de 175 mp, anexele gospodăreşti ale acestora cu o suprafaţă construită de până la 200 mp, precum şi construcţiile provizorii, situate în afara zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate şi de conductori arhitecţi şi subingineri, după caz. Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. 4, 5 şi 6 atrage după sine răspunderea acestora în condiţiile legii."
 
   4. Articolul 8 literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:
 
    "a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora şi materiale din care sunt executate;"
 
    "f) reparaţii la instalaţiile interioare şi la branşamentele exterioare, de orice fel, aferente clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenţă sau aspectul arhitectural al acestora."
 
   5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
 
    "Art. 12. - Prin excepţie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de construcţii se pot concesiona fără licitaţie publică, în următoarele cazuri:

    a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele ce se realizează de către colectivităţile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilită potrivit legii;
    b) pentru extinderea construcţiilor existente de către proprietar sau cu acordul acestuia;"

 
   6. La capitolul IV "Răspunderi şi sancţiuni" se introduc articolele 25/1 şi 25/2, cu următorul cuprins:
 
    "Art. 25/1. - Constituie infracţiuni următoarele fapte:
 

    a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);
    b) continuarea executării lucrărilor, fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda contravenţională.

Infracţiunile prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Art. 25/2. - În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 25/1, organele de inspecţie şi control prevăzute la art. 27 sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală."
 
   7. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
 
    "Art. 26. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

    a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, precum şi a proiectelor aprobate, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor de la lit. b);
    b) desfiinţarea, parţială sau totală, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a construcţiilor şi instalaţiilor, cu excepţia celor de la art. 3 lit. b);
    c) menţinerea, după expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, sau adaptarea în alte scopuri, fără autorizaţie, a lucrărilor cu caracter provizoriu, precum şi menţinerea construcţiilor provizorii de şantier după terminarea lucrărilor de bază;
    d) împiedicarea exercitării controlului de către organele de inspecţie şi control abilitate, prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor şi actelor solicitate;
    e) eliberarea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare în baza unor documentaţii care nu sunt întocmite, semnate şi verificate de către persoanele abilitate potrivit legii, care nu conţin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate ori normelor tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare;
    f) neorganizarea şi neexercitarea controlului, conform legii, de către organele de control ale consiliilor judeţene şi locale, cu atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în unităţile lor administrativ-teritoriale.

 
Contravenţiile săvârşite de persoane fizice sau juridice, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi f), se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) şi e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei."
 
   8. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
 
    "Art. 27. - Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constată de organele de control ale consiliilor judeţene şi locale pentru faptele săvârşite în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 26 lit. f), care se constată în condiţiile stabilite la alin. 3, precum şi de către organele de control ale consiliilor judeţene pentru consiliile locale din cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale.
Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului direcţiei care coordonează activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului sau, după caz, preşedintelui ori vicepreşedintelui consiliului judeţean, primarului sau viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale unde s-a săvârşit contravenţia.
Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea ridicării construcţiilor se exercită de către inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care poate constata contravenţii şi poate aplica amenzi pe întreg teritoriul ţării. Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţie, prevăzute la art. 26 alin. 1 lit. a) şi b), precum şi cele prevăzute la lit. c) şi d) pot fi constatate şi de organele de poliţie."
 
   9. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
 
    "Art. 28. - O data cu aplicarea amenzii, pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. 1 lit. a) şi b), se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, măsurile pentru încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În cazul în care organele care au aplicat amenda apreciază că lucrările executate fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru eliberarea unei autorizaţii, acestea pot stabili, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un termen în care contravenientul poate solicita şi obţine autorizaţia necesară sau, după caz, o nouă autorizaţie. În această situaţie, măsurile de desfiinţare a construcţiilor vor fi dispuse numai după expirarea termenului stabilit."
 
   10. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
 
    "Art. 30. - În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28, organele de inspecţie şi de control prevăzute la art. 27 vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate. În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b). În situaţiile prevăzute la art. 25/1, organele de inspecţie şi de control vor putea cere instanţei penale să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate, la alin. 1 lit. a) şi b). Organele de inspecţie şi de control vor putea cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei, să dispună, ca măsura provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executării lucrărilor. Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. 1. lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit."
 
   11. După articolul 30 se introduce articolul 30/1, cu următorul cuprins:
 
    "Art. 301. - Prin derogare de la prevederile art. 30, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pe cheltuiala contravenientului."
 
   12. La articolul 7 lit. a) şi b), la art. 40 şi în anexa la Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului" cu "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"; "Ministerul Mediului" cu "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului"; "Ministerul Comerţului şi Turismului" cu "Ministerul Turismului"; "Comisia naţională a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice" cu "Ministerul Culturii". La articolul 38 se elimină sintagma "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul...".
 
   13. În cuprinsul Legii nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: "prefectură" cu: "delegaţia permanentă a consiliului judeţean", la art. 4 preambul şi lit. a), art. 9 şi art. 20 alin. 3 şi cu "consiliul judeţean" la art. 13 alin. 4, art. 14 şi în anexă; "primării" cu "consilii locale", la art. 11, art. 13 alin. 4, art. 14, 18, 19 şi în anexă; cu "Consiliul General al Municipiului Bucureşti" la art. 13 alin. 4, art. 14, 18, 19 şi în anexă; cu "primarii" la art. 4 preambul şi lit. a)-d), art. 9, 13 alin. 1, art. 20 alin. 3 şi art. 31, şi cu "Primarul general al Municipiului Bucureşti" la art. 4 preambul şi lit. c), art. 9 şi art. 20 alin. 3; şi cuvântul "decizia" cu "hotărârea" la art. 14 şi 18.
 
   Art. II. - Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.
 
   Art. III. - Legea nr. 50/1991 privind autoritatea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.


 
Page Ranking Tool